Holbæk Handelsstandsforening  

Tilbage til forsiden
images/alfa4x1.gif
Bestyrelse
images/alfa4x1.gif
Medlemsregister
images/alfa4x1.gif
Aktiviteter
images/alfa4x1.gif
InSpark
images/alfa4x1.gif
Nyheder
images/alfa4x1.gif
Kontakt
images/alfa4x1.gif
Udvalgte links
In'Spark Holbæk Handelsstandsforening
29.12.2020
IN`SPARK 1 kvartal 2015 - Godt Nytår - Året 2014 der gik - Aktiviteter i 2015


Godt Nytår.
Holbæk Handelsstandsforening ønsker vores kunder, medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig Godt Nytår. Danmarks Statistik kan oplyse at udviklingen i detailhandlen de første 10 måneder i 2014 gav et plus på 0,1% i forhold til samme periode året før. Butikstal for november 2014 vil foreligge den 22.12.2014 men da vi har deadline den 18.12.2014 må vi væbne os med tålmodighed til næste udgave af IN´SPARK hvor vi også forventer at resultatet fra den altafgørende jule-handel foreligger.

Året 2014 der gik.
2014 har været præget af et højt aktivitetsniveau der har tiltrukket mange kunder til Center Holbæk og bidraget til omsætningen. I 2014 har Holbæk Handelsstands-forening gennemført 30 større eller mindre arrangementer der har været medvirkende til at skabe ”Liv i Bymidten” Tilsyneladende er der flere der ikke deler vores opfattelse af et højt aktivitetsniveau. Det skal være usagt hvad årsagen hertil kan være, men vi kan efterfølgende illustrere i hvilken grad medlemmer af Holbæk Handelsstandsforening gennem deres kontingent har bidraget til at skabe ”Liv i Bymidten” I 2014 har der været fokus på underholdning for børn hvilket kommer til udtryk gennem følgende arrangementer: ”Stor kælkebakke” på Torvet – ”Bolchekogeri” på Torvet – et tema har været ”Rødspætten er en fladfisk” – ”Spis ukrudt” og ”Krabber”, og endelig kan nævnes ”Cirkus i Holbæk” – ”Street fodbold” og ”Skattejagt” med præmier. Udover vores traditionelle arran- gementer som ”Store Bildag” – ”Aftensalg” med musik på scenen og ”Natløb” har vi afviklet ”Halloweekend” over 3 dage og ”Grøntsags marked” på Torvet. I forbindelse med vores søndagsåben har der været uddelt Tulipaner – æbler og udstillet motorcykler og i Julemåneden er der musik på Advent søndagene og Julemand er i byen de sidste tre dage før jul.
Så har man lov til at mene at ovennævnte ikke er nok og at niveauet skal hæves både hvad angår antal og kvalitet, men det forudsætter at der er flere butikker der tegner medlemskab.
Årsagen til den manglende julebelysning i bymidten er den at Holbæk Handelsstandsforening er i den situation at vores udsmykning har opnået en alder som gør at en stor del skal udskiftes. Måske skulle man benytte lejligheden til at forny belysningen generelt. Da Holbæk Handelsstandsforenings økonomi består af kontingent indtægter og provision er det ikke muligt inden for disse rammer at skaffe finansiering. En ansøgning om medfinansiering første gang i 2010 har endnu ikke båret frugt.
I en artikel i nordvestnyt primo december 2014 med overskriften ”Byforum skaber ny vækst” er formanden for Holbæk Kommunes Vækstudvalg Kurt Næsted bl.a. citeret for at udtrykke: –”eksempelvis kan vi godt gøre juleudsmykningen bedre end i år” Det vil sikker blive hilst velkommen når Kommunen påtager sig ansvaret for julebelysningen i hovedbyen ”Holbæk” Igen i år har velvillige sponsorer gjort det muligt at rejse et Juletræ på Ahlgade. Der skal lyde en stor tak til ”Lions Club Holbæk” – ”Sidesporet/Vandrehjemmet/Kulturbiografen” – ”Eiland Electric a/s” – ”Holbæk Lift & Materieludlejning a/s” og ”Gylling Skilte”

Aktiviteter 2015.
2015 kan på mange måder gå hen og blive et skelsættende år for Holbæks detailhandel. Som nævnt i IN´SPARK 4 kvt. 2014 og med reference til den førnævnte artikel, forventes det at der i forsommeren 2015 etableres et Holbæk Byforum hvilket kan få stor betydning for Holbæk Bymidtes fremtid.
Generalforsamling 2015 finder sted torsdag den 18 marts, sæt kryds i kalenderen og deltag for at høre sidste nyt om fremtiden
Aktivitetskalender for 2015 blev distribueret i december 2014 og kan studeres på www.centeholbaek.dk – igen i år er der mange spændende arrangementer der skaber ”Liv i Bymidten.
Vi byder velkommen til nye medlemmer: Vila clothes og NO8 Holbæk ApS Assosieret: Holbæk Fjord og M.E.D. Skilteteknik Sekretariatet.16.10.2020
IN´SPARK 4 kvartal 2014 - ingen forbrugsfest - e-handel slår rekord - et udviklingsprojekt - sammen står vi stærkere


Ingen forbrugsfest.
Forbrugertilliden er steget i første halvår af 2014, men alligevel holder forbrugerne igen. Det mærkes specielt inden for den fysiske detailhandels specialbran-cher samlet set. Mange brancher har det svært og vil have det fremover. Supermarkeder, discountbutikker, varehuse og stormagasiner tager i stigende grad markedsandele bl.a. på grund af søndags- og aftenåben. I 2013 var der en tilbagegang i den fysiske detailhandel på 1,6 pct. i forhold til året før. Skal dette forhold ændres til omkring 0 vækst i år, så skal andet halvår af 2014 vækste med omkring 1 pct.. Forhåbentlig kan den øgede forbrugertillid være en hjælp hertil. ( kilde: Danske Handelsstandsforeninger)
e–handel slår rekord.
Danskerne handler mere på inter-nettet end nogensinde før. Nye tal viser, at danskerne kommer til at købe for mindst 72 mia. kr. på internettet i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013 på 15 pct. Vi køber mere i udlandet. I perioden 2010 – 2013 er danskernes indkøb i udenlandske netbutikker steget voldsomt. Det er specielt de store tøjfirmaer i Storbritannien og Tyskland der har bedre vilkår for at tilbyde lave priser og en god service. (Kilde JP-erhverv)


Et udviklingsprojekt.
På nuværende tidspunkt er vi i samarbejde med Holbæk Kommune og andre partnere i gang med et udviklingsprojekt der bærer titlen:
Holbæk Byforum.
Her er der igangsat en møderække hvor vi drøfter etablering af et Holbæk Byforum – et offentlig/privat partnerskab, hvor ejendomsindeha-vere, detailhandlere/erhvervsdri-vende, kulturinstitutioner og kom-munen går sammen og i fællesskab planlægger og finansierer projekter, der skal forbedre og opgradere Holbæk Bymidte.
Formålet er at skabe øgede værdier for alle, ved at skabe en fantastisk attraktiv bymidte, hvor folk virkelig har lyst til at opholde sig, handle, bo, arbejde og drive forretning.
Formuleret på en anden måde så er opgaven at finde svar på: - hvordan genskaber vi det handels-liv, der er det bankende hjerte i en levende by. – hvordan skaber vi en by med stærk identitet og lokal stolthed. – en by hvor man føler sig hjemme. – en by hvor man føler sig velkom- men og inspireret som gæst. – en visionær by hvor oplevelser, handel og byliv spiller ekstraordi-nært godt sammen. (kilde detail on retail) Når så svarene foreligger skal der handles i overensstemmelse her-med. Den etablerede projektgruppe under ledelse af Julie Holck Founder, PhD Living Cities forventer at have rammerne for etablering af Holbæk Byforum klar i foråret 2015.

Sammen står vi stærkere.
Holbæk Handelsstandsforening har i dag 110 medlemmer. Vores økonomiske grundlag er base-ret på kontingent fra medlemmerne. Vi skal stå sammen. Konkurrencen om kunderne er stor og forbrugerne er kræsne. De ønsker udvalg, service, inspiration og oplevelser. Disse basale forudsætninger kan det være svært at leve op til hvis man står alene. Det gør du ikke som medlem af Holbæk Handelsstands-forening, hvor du via dit kontingent er med til at sikre at butikkerne i Holbæk Bymidte har et fælles talerør både til kunderne, samarbejdspartnere og det politiske forum og endelig og ikke mindst bidrager du til at vi kan skabe en levende by gennem vores mange aktiviteter.
Sekretariatet.


1.7.2014
IN´SPARK 3 kvartal 2014 - en broget start 2014 - vækst i Center Holbæk - herlige dage og ingen julebelysning i 2014


En broget start på 2014.
Det var ikke fremgang der prægede de første 4 måneder af 2014 inden for fysisk detailhandel. I første kvartal 2014 var der en tilbagegang på 0,9%, og i april en fremgang på 1,7%. Det giver for de første 4 måneder af 2014 en tilbagegang på 0,3% i forhold til samme periode i 2013. Fremgangen i april 2014 skyldes primært at Påsken faldt i april og ikke som sidste år i marts. (Kilde DK Handelsstandsforeninger)
Vækst i Center Holbæk.
Som nævnt i forrige information har Holbæk Byråd nedsat et projekt-udvalg for vækst.
Holbæk Handelsstandsforenings Strategiudvalg har afholdt møde med Borgmester Søren Kjærsgaard og formand for projektudvalget for Vækst Kurt Næsted , idet foreningens bestyrelse savnede informationer om henholdsvis ”City Management”, et projekt der blev orienteret om på vores generalforsamling for 2013 og som har været på Kommunens og foreningens fælles agenda siden medio 2013 og så det nye initiativ om ”Vækst strategier”
Det blev på mødet oplyst at projektet ”City Management” nu er på banen. Det blev ligeledes oplyst at ”Vækstudvalget” opgave er at udarbejde et oplæg til en ”Vækstplan” der tager sit udgangspunkt i de 4 temaer, Bosætning – Uddannelse – Job og en Eventstrategi.
En attraktiv handelsby er en væsentlig bestanddel i alle de førnævnte temaer – hvis man ønsker succes. En attraktiv handelsby skabes ikke ved byplanlæggerens skrivebord, men gennem et partnerskab bestående af kommunen – ejendomsbesidderne – butikkerne – Holbæk Handelsstands-forening og kulturinstitutionerne.
En fælles udfordring er det at få gennemført alle de initiativer der skal til for at gøre Holbæk by endnu mere attraktiv for såvel forbrugerne, butikkerne og investorer – så nu handler det om at speede op og få skabt en atmosfære af positivitet og tro på fremtiden..
Herlige dage.
I det forgangne kvartal har vi haft flere succesfulde arrangementer i Center Holbæk.
”Store Bildag” lørdag den 3 maj udstillede Holbæk Automobil-forhandlerforeningens medlemmer mere end 100 flunkende nye biler. Som noget nyt havde vi også Campingvogne med i år men til gengæld måtte vi undvære Falck der havde meldt afbud. Vejret var ideelt og der var mange mennesker i Center Holbæk. Om søndagen var der åben i butikkerne og gaderummet var indtaget af ”Hestekræfter” i form af motorcykler, rally biler, go-kart scootere og ponyer. Den 30 maj var der ”Aftensalg” hvor butikkerne havde åben til kl. 22:00 Holbæk Handelsstandsforening var bl.a. arrangør af musikken på Torvet. Der var mange underholdende indslag, vejret var ideelt og der var flere end 15.000 mennesker der den dag og aften havde fundet vej til Center Holbæk. En rundspørge blandt foreningens medlemmer har godtgjort at der var tale om særdeles god omsætning i kasseapparaterne den dag/aften.
Ingen julebelysning i 2014.
Med mandat fra generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at der ikke opsættes julebelysning i Center Holbæk i 2014, at der opsættes Juletræ og at butikker der er medlemmer af Handelsstands-foreningen og andre medlemmer i gadeplan tilbydes gratis et antal løbende meter gran guirlander leveret, opsat og nedtage. Årsagen til beslutningen er, at udgifterne til julebelysning og juletræ efterhånden udgør ca. 25% af foreningens samlede budget og ca. 50 % af aktivitetsbudgettet, at resultatet af en ansøgning i henholdsvis 2010 og 2014 til Holbæk Kommune om tilskud til julebelysningen har været negativ.
Bestyrelsen har besluttet i højere grad at fokusere på flere arrangementer i årets løb med henblik på at forøge butikkernes omsætning.
Nye medlemmer:
Vi byder velkommen til nye medlemer: Butik ”Den søde tand” NVpro- Nordvestsj. Produktionsskole Associeret: Holbæk Go-kart Land Sadolin Holbæk

Sekretariatet.


4.3.2014
IN´SPARK 2 kvartal - Forsigtig optimisme - Generalforsamling 2014 - Nyt vækstudvalg.


Forsigtig optimisme.
2013 blev endnu et år hvor omsætningen i de fysiske butikkers kasseapparater udviste et fald, resultatet blev et minus på 1,6% i forhold til 2012.
Den seneste udvikling i detailhandelen kan måske give anledning til en forsigtig optimisme. De seneste oplyste statistikker tyder på en beskeden fremgang i de fysiske butikker i februar 2014 på 1,5 % (kroner i kasseapparaterne) i forhold til februar 2013.
Men på andre områder lysner det. Tidligt forår – det har vi alle brug for og det får måske forbrugerne op af de forbrugsmæssige skyttegrave og kunne vi så få mindre politisk uro og krisesnak i medierne, ville det være velkommen. (Kilde DK Handelsstandsforeninger)
Generalforsamling 2014.
Den 20 marts 2014 afholdt Holbæk Handelsstandsforening sin ordinære generalforsamling.
Beretning 2013
I bestyrelsens Beretning for 2013 omtalte formanden bl.a. foreningens ”130 års fødselsdag”- den afholdte ”Detailhandelskonference” og et kommende projekt ”City Management”, uddelingen af Nordea Legat og foreningens mange øvrige aktiviteter. Der blev rettet en speciel tak til sponsorerne til ”Juletræet” og By & Land, uden sidstnævntes opbakning kunne vi ikke opretholde vores serviceniveau.
Redegørelsen for 2014 omhandlede bl.a. årets aktivitetsplan der som noget nyt opererer med markedsføring og events i forbindelse med søndags- åben og fokus på oplevelser for børn. Bestyrelsen har søgt Holbæk Kommune om et beløb til medfinansiering af ”Julebelysningen” idet udgifterne til netop denne aktivitet andrager en uforholdsmæssig stor del af vores samlede budget og fordi en renovering og fornyelse af ”Stjerneskuddene” er stærkt påkrævet. Skulle medfinansieringen udeblive har bestyrelsen, af generalforsamlingen, fået et mandat til en alternativ løsning der vil medføre at nuværende belysning bortfalder og erstattes af gran guirlander opsat på medlemmernes butiks facader. Lene Storkfelt og Henrik Egholm der har været medlem af bestyrelsen i henholdsvis 4 og 8 år ønskede ikke genvalg. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgte generalforsamlingen Ann Thambo - ATse Optik og Jan Thomassen- Skoringen. Nye suppleanter blev Kasper Lomholdt- Vandrehjemmet og Torben Larsen- Mr.Team.
Nyt Vækstudvalg.
Holbæk Byråd har besluttet at nedsætte et projektudvalg for Vækst der skal være lokomotivet i arbejdet med at skabe den vækst, der skal sikre fremtidens velfærd i Holbæk Kommune. Projektudvalget skal udvikle forslag og initiativer, som understøtter den udvikling, der sikrer, at Kommunen også i fremtiden er et godt sted at bo, drive virksomhed og besøge.
Her spiller ”Holbæk City” en central rolle som et vigtigt visitkort der er med til at tegne kommunens image.
For så vidt angår Holbæk City er det Holbæk Handelsstandsforenings tilgang til udviklingsstrategier at de tilvejebringes i et samarbejde med engagerede borgere, foreninger handelslivet og politikerne i en åben brainstorm. Alternativet kunne nemt blive at de alene blev ramme skabende. Vores tilgang er at skabe et kvalificeret videns - og beslutnings-grundlag som fundament for - en funktionel bymidte.
Det er service og kvalitet der skal sættes på dagsordenen i butikkernes vækstplan.
Sekretariatet.
30.12.2013
IN´SPARK 1 kvartal 2014 - Året 2013 der gik - Aktiviteter i 2014 - Nye medlemmer 2014

”Godt Nytår
Holbæk Handelsstandsforening ønsker medlemmerne og samarbejdspartnere et rigtig ”Godt Nytår”
Året 2013 - der gik.
December, hvorom vi i skrivende stund ikke har modtaget tal fra Danmarks Statistik for detailhand-len, er en helt afgørende måned for mange butikker. I en række bran-cher (f.eks. legetøj, bøger og smyk-ker) afgør Julehandlen om det bliver et godt eller skidt år.
I kroner i kasseapparaterne i årets første 10 måneder er der tale om en tilbagegang på 1,6% sammenlignet med samme periode i 2012.
Selv med en god julehandel slutter 2013 i bedste fald med en tilbagegang på hen ved 1,5% for hele året.
På trods af større optimisme hos forbrugerne, svigter de fortsat detailhandlen, så det er klogt med forsigtig optimisme for 2014. Kilde: DK Handelsstandsforeninger.
Aktiviteter i 2013.
Udover vores større arrangementer som ”Store Bildag” – ”Aftensalg” og ”Natløb” afholdt vi i maj en ”Detailhandelskonference” i samarbejde med Holbæk Kommune og Erhversforum. Ligeledes i maj fejrede vi foreningens 130 års fødselsdag med et 130 meter langt bord på Ahlgade hvorfra vi serve-rede 130 meter fødselsdags kringle og kaffe. I november uddelte vi Handelsstandsforeningens legat til, som fundatsen anfører citat: ” hjælp til videre uddannelse til en af stan-dens unge, som efter legatbestyrel-sens skøn har gjort sig særlig for-tjent til en sådan anerkendelse og støtte” citat slut.
Som supplement til vores aktiviteter har kommunen afholdt Træskibs-festival og en etape af cykelløbet Post Danmark rundt, to succesfulde arrangementer.
For tredje år i træk har Holbæk Kommune sparet købstadens jule-træ på Ahlgade væk. Kun takke være velvillige sponsorer er det endnu engang lykkedes at rejse byens juletræ og der skal herfa lyden en stor tak til;SparNord Holbæk – Lions Club Holbæk - Eiland Electric A/S –Holbæk Lift & Materieludlejning - Gylling Skilte og naturligvis medlemmerne af Holbæk Handelsstandsforening.
Aktiviteter i 2014.
Holbæk Handelsstandsforenings aktivitetskalender for 2014 er distribueret til samtlige butikker i Center Holbæk og kan studeres på vores hjemmeside www.centerholbaek.dk
Aktivitetskalenderen omfatter udover vores traditionelle 3 store arrangementer flere nye tiltag. Der er fokus på underholdning for børn. I forbindelse med de 4 søndags-åben, udover december, vil der være aktiviteter og annoncering ved 5 indfaldsveje til Center Holbæk. Der vil være konkurrencer med bl.a. gavekort til medlemmernes butikker.
Efter flere års dialog med Kom-munen er det nu lykkes at få udgifterne til fjernelse af ”sten-kisterne” på Torvet med i deres budget for 2014, herefter vil torve-arealet blive udvidet med 50% så der i fremtiden kan afholdes større arrangementer.
Nye medlemmer i 2014.
Vi byder velkommen til nye medlemmer i 2014: - SmartBeauty Smedelundsgade 4 – Eriksens Vinhandel Nygade 4 - ATse Optik Nygade 6 – Trendstar Ahlgade 58 – Bruno Ahlgade 62 – Wagner Ahlgade 68 Associeret: - AnnieD Munkholmvej 26 Fremover vil vi hvert kvartal annon-cere nye medlemmer. Hvem der i øvrigt er medlem af Holbæk Han-delsstandsforening fremgåt af www.centerholbaek.dk ligesom mange medlemmer har vores logo på deres indgangsparti
Vi anbefaler at man handler i de butikker der bakker op om Holbæk Handelsstandsforening og derved bidrager til at fastholde Center Holbæk som et levende handels-center med mange gode oplevelser. Sekretariatet.
6.10.2013
IN´SPARK 4 kvartal 2013 - KP 2013-2025 - Service og kvalitet - Valg til november.


- Kommuneplan 2013 -2025
Forslag til ny Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune har været i offentlig høring og forventes i sin endelig udgave vedtaget på et Byrådsmøde i december 2013.
Holbæk Handelsstandsforenings bestyrelse har nøje studeret forslaget med særlig vægt på de områder der vedrører Holbæks bymidte og detailhandel.
Vi har ultimo august 2013 fremsendt vores høringssvar til Holbæk Kom-mune med følgende
Hovedkonklusion:
- vi kan ikke tilslutte os at handels-livet i bymidten alene sker på de bløde trafikanters præmisser.
– vi kan ikke tilslutte os at Ahlgade omdannes fra trafikgade til fodgæn-ger område. – den fremtidige parkeringsstruktur skal være nøje tilrettelagt i overens-stemmelse med nuværende og fremtidig forbruger adfærd og dynamiks detail- og byliv. – vi deltager gerne og konstruktivt i en dialog om en vis form for trafik-sanering i Ahlgade. – vi påpeger at såfremt Smedelundsgade omlægges til gågade i forbindelse med realisering af et nyt butikscenter, at det sker i en kvalitet som Ahlgade og at der skabes et levende miljø. –vi prioriterer sammenhæng imel-lem havneområdet og bymidten højt.
- vi anbefaler at større events forankres i bymidten og at der tilvejebringes en genkendelig profil på området. – vi mener at forslaget bærer præg af manglende afsæt i aktuelle tanker og visioner som bl.a. blev belyst på Detailhandelskonferencen den 7 maj 2013.
Vi kan tilføje at forslaget indeholder mange gode elementer om den ”Fremtidige udvikling” ligesom ”Helhedsplan for Holbæk By”
Vi har i høringsskrivelsen nærmere redegjort for baggrunden for de fremsatte synspunkter i hovedkon-klusionen bl.a. at vi mener at det omtalte P-hus på Gasværksgrunden vil fjerne dynamikken i udnyttelse af sammenhæng/forbindelse imellem havnen og bymidten.
Vi har efterfølgende haft en god dialog med Holbæk Kommune så vi ser frem til, at der i den endelige udgave er taget højde for vores synspunkter.
- Service og kvalitet.
Det er superaktuelt at service og kvalitet sættes øverst på butikker-nes dagsorden, specielt i en tid hvor forbrugertilliden vokser og man kan ane spæde tegn på en stigning i detailsalget. Vi skal gøre os klart at man som butik ikke er uovervindelig, men træffe et valg mellem udvikling eller afvikling. Butikker der ikke udvikler sig vil lide døden. Butikker der ikke forstår, at udvik-ling er et spørgsmål om service og kvalitet, kan få det svært.
Vi skal udvikle positive holdninger, skabe mersalg i butikkerne, skabe god stemning, en salgsfremmende indretning af butikken og ikke mindst skal de ansatte kende deres produkter og kunne lide at sælge.
Salg er følelser og det er derfor vigtigt at prioritere ”butikken” og dens evne til at begejstre kunderne, højt.
” En mand uden smil må ikke åbne en forretning” ( Kinesisk ordsprog)
- Valg i november 2013
I november 2013 har vi som bekendt valg til Holbæk Byråd. Et af valgkampens emner, der bør nyde høj prioritet, er ”Udvikling af Holbæk bymidte og detailhandlen”
”fælles fodslaw” om bymidten og detailhandlen er et godt visitkort for kommunen.
Sekretariatet.
2.7.2013
IN´SPARK 3 kvartal 2013,- en levende bymidte - en forrygende måned - mobiltelefon og in-line shopping.


- en levende bymidte.
Det er vigtig med en levende bymidte, var et af temaerne på Detailhandelskonferencen den 7 maj 2013 .
Alle mennesker ønsker en aktiv og dynamisk bymidte, men det forud-sætter en samlet opbakning fra for-bruger – butikker og kommunen.
”Salget i butikkerne er banket 10 år tilbage” var overskriften i JP 24.06.13 og som en væsentlig årsag nævnes, forbrugernes usikkerhed om den økonomiske situation. For- brugerne har pengene, men de bliver i lommerne.
Butikkerne bør i højere grad rette deres opmærksomhed mod noget nyt og spændende. Hvis man dag for dag præsenterer almindelig-heder, har man flyttet fokus fra at sælge til at udstille. ”Tænk nyt før konkurrenten gør”
Holbæk bymidte skal være en shopping oplevelse hvor man kommer for at se og opleve nye varer og nyde atmosfæren omkring cafeerne.
Den kommunale indsats for at skabe en levende bymidte er også en væsentlig faktor. Det handler om adgangsveje, parkeringsforhold, gadeudsmykning, Torvet, oaser, ap- tering af byrummet og renholdelse.
”En levende bymidte” til glæde for borgerne, detailhandlen og Holbæk Kommune kræver en helhjertet fælles indsats.
Bestyrelsen i Holbæk Handels-standsforening har besluttet sig for, med hjælp fra ekstern konsulent, at lade udarbejde et idékatalog der skal vise vejen til hvordan vi kom-mer videre i en fornyelsesproces.
En levende bymidten er et godt visitkort for Holbæk Kommune og bør være et væsentligt emne under den kommende byrådsvalgkamp.
- en forrygende måned.
Maj 2013 blev en måned der sent bliver glemt, med et højt aktivitets-niveau.
Bildagen lørdag den 4 maj var start-skudet til en forrygende måned. I samarbejde med Holbæk Automobil- forhandlerforening blev der afholdt en flot udstilling på Ahlgade med ikke færre end 100 nye bilmodeller. Vejret var med os og mange tilskuer medvirkede til at arrangementet blev en succes.
Lørdag den 18 maj kulminerede Træskibsfestivalen, et tredages arrangement med et stort opbud af stolte skibe. Holbæk Havn summede af aktiviteter og rigtig mange men-nesker lagde vejen forbi.
Samme dag fejrede Holbæk Handels standsforening sin 130 års fødsels-dag. Det 130 meter lange bord på Ahlgade med den 130 meter lange fødselsdagskringle (5.390 stykker) og servering af mere end 2.000 kopper kaffe, var en forrygende succes.
Som afslutning på maj måned holdt vi fredag den 31 maj Aftensalg også dette arrangement var en forrygende succes, begunstiget af godt vejr og mange glade mennesker. Fra scenen på Torvet spillede bandet ”Scots On Ice” med stor succes målt på tilhørernes begejstring. Rund i bybilledet var der mange aktiviteter suppleret af levende musik på ikke færre end tre lokaliteter.
Bymidten summede af liv og levede op til; ”Holbæk som en levende by der er kendetegnet ved gode oplevelser”
- mobiltelefonen.
Flere og flere gør brug af mobiltelefonen, ikke kun til at kommunikere, men også til at købe og betale forskellige ydelser. Derfor – alle der ønsker at sælge, skal være indstillet på at mobil-telefonen er et redskab.
- in-line shopping.
Det er ikke længere et spørgsmål om at træffe et valg mellem at handle i en butik eller at handle online. In – line shopping der er en kombination af nethandel og fysiske butikker er en realitet.
På vores hjemmeside www.centerholbaek.dk kan man følge med i vores aktivitetskalender for 2013. - God sommer.
Sekretariatet.
2.4.2013
IN´SPARK information 2 kvartal 2013. 0 vækst i 2 år - 130 års fødselsdag - Tillyke Holbæk - Generalforsamling 2013

0 VÆKST I 2 ÅR.For den samlede detailhandel blev der i 2012 kun tale om en fremgang i kroner i kasseapparaterne på 0,2% I 2011 var det kun 0,1%. Renset for prisudvikl-ingen i 2012 er der tale om en tilbagegang på 2,2% - altså nulvækst i 2 år.
130 ÅRS FØDSELSDAG. Holbæk Handelsstandsforening blev stiftet en vinteraften i 1883. Det var et positivt møde hvor 44 straks meldte sig ind i den nye forening. I år, 2013 kan vi så fejre 130 års fødselsdag som en aktiv forening, takke være en trofast skare af medlemmer der ser værdien i at have en forening der varetager deres interesser i Holbæk by. Lørdag den 18 maj 2013, samtidig med Træskibs-festivalen, fejrer vi fødselsdagen. Der opstilles et 130 meter langt bord på Ahlgade med en 130 meter lang fødselsdags-kringle. Vi serverer gratis kaffe og kringle til alle, kl. 14:00 til 16:00. Tidligere på dagen fra kl.11:00 til 14:00 kan man på Torvet – Ahlgade opleve 6 harmonika musikanter der spille og synge sømandsviser.
TILLYKKE HOLBÆK. Det er med stor glæde at Holbæk Handelsstandsforening konstaterer at Holbæk Kommune har formået at tiltrække 5. etape (enkelstart) i cykelløbet POST DANMARK RUNDT til Holbæk den 3 august 2013 med start kl. 18:00 i Labæk og sidste rytter i mål kl. 20:30 på Ahlgade. Det bliver en stor oplevelse. Vi der har oplevet cykelløbet Post Danmark Rundt i Holbæk for år tilbage, husker det store opbud af mennesker fra nær og fjern. Butikkerne i Center Holbæk vil ønske de mange kunder velkommen med gode tilbud, der holdes åben til kl.22:00 og restauranter og cafeer vil være i højeste beredskab. Ved at engagere sig i denne ”event” har Holbæk Kommune udvist rettidig omhu – tak for det. I vores aktivitetskalender 2013 har vi ud for datoen den 3 august 2013 anført ”Aften event” – hermed er sløret løftet for vores lille hemmelighed.
GENERALFORSAMLING 2013. Den 12 marts 2013 afholdt Holbæk Handelsstandsforening sin ordinære generalforsamling. I bestyrelsens beretning kom formanden bl.a. ind på, de mange lokalplaner Holbæk Kommune har lanceret i 2012, der påvirker detailhandelsstrukturen i Center Holbæk og nærmeste omegn. Bestyrelsen har afgivet høringssvar til de respektive lokalplaner. Bestyrelsen har generelt en positiv holdning til en velbegrundet udvikling af detailhandlen i Holbæk by, men som vi har tilkendegivet i vores høringssvar, er vi ikke ubetinget enig i den planlagte udvikling og har efterlyst en helhedsplanlægning (holistisk) der redegør for den indbyrdes sammenhæng og for konsekvenserne. Holbæk Kommune har stillet os i udsigt at en sådan helhedsplan vil foreligge i 2013. Der blev rettet en særlig tak til By & Land, uden deres opbakning kunne foreningen ikke opretholde sit serviceniveau. I I redegørelsen for 2013 kom formanden bl.a. ind på, at virkeligheden i 2013 meget vel kan blive den, at man fortsat vil opleve nervøse ”spare danskere” og det kan få konsekvenser for hele detailhandlen. Det bliver måske først efter sommerferien at detailhandlen kan øjne lysere udsigter, selvom forbrugerne har penge nok på kistebunden til at sætte humøret op hos detailhandlen og blandt politikere.En nylig publiceret måling af forbrugertilliden viser at danskerne tro på den økonomiske fremtid er i bund.
I den kommende valgkamp til Holbæk Byråd bør en realistisk udvikling af den lokale detailhandel og Holbæk Bymidte, være placeres høj på kandidaternes dagsorden. - Sekretariatet.

2.1.2013
IN´SPARK information 1 kvartal 2013. Juletræ 2012 - Forbrugerne holder på pengene - Aktivitetskalender 2013 og Kommuneplan 2013 - 2025


”Godt Nytår”
Holbæk Handelsstandsforening ønsker kunder, medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig ”Godt Nytår”
Juletræ 2012.
Takke være positive og velvillige sponsorer, lykkes det endnu en gang at finansiere Juletræet i Holbæk by. En mellemstor provinsby uden et Juletræ burde være utænkeligt, men kan ikke desto mindre blive en realitet, hvis der ikke er den fornødne velvillige til at dække udgifterne. En stor tak til sponsorerne; DiBa Bank – Eiland Electric – Holbæk Lift & Materiel- udlejning A/S – Gylling Skilte og naturligvis medlemmerne af Holbæk Handelsstandsforening. Sidstnævnte afholder tillige udgifterne til Julebelysningen i Center Holbæk.
Forbrugerne holder på pengene.
Privatforbruget i Danmark er faldet mere end i de lande vi sammen-ligner os med og hovedårsagen tilskrives effekten fra boligboblen (forgældede mursten og utryghed) Den samlede detailhandel gik i kroner i kasseapparaterne frem med 1,7 % i november 2012 og dermed frem med 0,4 % i årets 11 måneder sammenlignet med samme periode i 2011. Renset for prisudvikling er der tale om en tilbagegang på 2,1 % for perioden i 2012. I IN`SPARK 2 kvartal 2013 forventer vi at kunne informere om hele 2012. ”Vi bør lægge krisen bag os og vænne os til, at det her er det nye normale”
Aktivitetskalender 2013.
Holbæk Handelsstandsforenings Aktivitets-kalenderen distribueres i uge 1/2013 til samtlige butikker i Center Holbæk. Fra i år kan kalen-deren også læses på www.centerholbaek.dk Der er i år to nye aktiviteter,” Træ-skibsfestival” i dagene 17-18 og 19 maj 2013. Den 3 august planlægger vi for en ”Aften Event”. Hvad sidstnævnte omhandler vil blive offentliggjort ultimo marts 2013, så indtil da må I væbne Jer med tål-modighed. I 2013 har vi 4 gange søndagsåben plus de 4 søndage i Advent. Det er vigtigt at butikkerne holder åben de pågældende søndage idet kunderne forventer det. Vi har indgået en aftale med ”Den Levende Børnekultur” for at sikre underholdning for børn.
Kommuneplan 2013 – 2025
Udarbejdelse af forslag til den nye Kommuneplan har været aktuelt i hele 2012. Man har vedtaget en Udviklingsstrategi og de respektive udvalg har drøftet temaafsnit. Af Kommunens tidsplan fremgår det at Byrådet skal godkende et forslag til Kommuneplan i marts/april 2013 og herefter sendes forslaget i offent-lig høring i minimum 8 uger og hvis alt går efter planen, vil endelig god-kendelse finde sted i september 2013.
Kommuneplanen, der gælder for en periode på 12 år, er den bærende og afgørende oversigtsplan, hvor borger, virksomheder, interesse-organisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendel-sen i kommunen og lokalområderne. Af Planlovens formålsparagraf (§ 1) fremgår det bl.a. at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet. Holbæk Handelsstandsforening ønsker at påpege vigtigheden af, at flest mulig deltager i debatten og i særlig grad om fremtiden for Holbæk By. Fra Holbæk Handelsstandsforenings side er vi tilhænger af en velbegrun-det og bæredygtig udvikling af Holbæk Bymidte.
Deadline den 20.12.2012 – Sekretariatet
Til toppen af siden
<img src="http://www.politiken.dk/computer/video/pix/pl.jpg" width="100%" height="120"> ©2015 Holbæk Handelsstandsforening - Center Holbæk
ForsideTil toppen af siden
Tilbage til forsiden